Vi understøtter velfærden

I mere end 120 år har KommuneKredit tilbudt attraktiv finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Vi har med andre ord været med til at understøtte udviklingen af det danske velfærdssamfund: Fra etablering af skoler, institutioner og ældrepleje over infrastruktur, hospitaler og forsyning til i dag også at være med til at finansiere den grønne omstilling.

KommuneKredit er kommuner og regioners kreditforening. KommuneKredit er grundlagt som en forening. Ud fra tanken om, at vi er stærkere, når vi står sammen, hæfter medlemmerne – de danske kommuner og regioner – solidarisk for vores forpligtelser.

Det resulterer i høj sikkerhed for vores investorer: KommuneKredit har aldrig haft tab på udlån. Ansvarlighed er en af grundstenene i vores værdisæt. Vores forretningsmodel er bygget op omkring stram regulering og meget lav risikovillighed, og vi har de højeste kreditvurderinger hos ratingbureauerne Moody’s Investors Service og Standard and Poor’s. På det grundlag kan KommuneKredit opnå lave renter i markedet og dermed sikre, at vores medlemmer kan optage lån hos os til lavest mulige omkostninger.

KommuneKredits formål er udelukkende at understøtte vores medlemmers arbejde med at udvikle et bedre samfund for os alle; vi skal ikke tjene penge på vores udlån og leasing, og vi udbetaler ikke udbytte. 

Mission og vision

KommuneKredit skal skabe økonomisk råderum for kommuner og regioner i Danmark ved at tilbyde finansiering og finansiel rådgivning til lavest mulige omkostninger. Vi vil altid være det bedste finansieringsvalg for vores kunder, uanset de givne rammer. Vi vil være tidssvarende, effektive og involverende med fokus på høj kvalitet, sikkerhed og stabilitet.

Case: Nyt vandværk i Snekkersten

KommuneKredit finansierer nyt vandværk i Snekkersten, der skal minimere risikoen for forurening og urenheder.

Lukkede vandtanke i rustfrit stål, der er placeret over jorden. Store vinduespartier, som giver mulighed for at få et kig ind til produktionsanlæggene. Vedligeholdelsesfrie metalplader i rustrøde farver. Alt dette udgør Snekkerstens nye vandværk, som skal erstatte de to ældre vandværker i Snekkersten og Espergærde, som ikke længere lever op til fremtidens krav. Målet med det nye vandværk er en minimering af risikoen for forurening og urenheder samt øget hygiejne, idet det nye vandværk bliver lettere at inspicere og vedligeholde end de to gamle.

Det nye vandværk indfører ny teknologi, som opfylder fremtidens krav om teknologi og sikkerhed. Eksempelvis sker iltningen og filtringen i lukkede trykfiltre, hvilket betyder, at risikoen for forurening af vandet mindskes. Det nye vandværk i Snekkersten er derfor ikke kun smart og nyt – det er også fremtidssikret og forventes at sikre og fastholde en høj standard af vandkvalitet i mange år.

Byggeriet er finansieret af KommuneKredit, og budgettet omfatter nedrivning af det nuværende vandværk, som det nye skal erstatte.

Vandværket forventes at stå klart i december 2019. Nedrivningen af det gamle værk afsluttes medio 2020.

Case: Klimasikring af Omøs diger

KommuneKredit yder finansiering til klimainvesteringer og kystbeskyttelsesprojekter, så længe projekterne er inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Den 2. november 2006 vågnede Omø op til en ø, der nærmest var skåret midt over af vandmasser. Færgen var skyllet på land, og 24 helårshuse og 14 sommerhuse i Kirkehavn var oversvømmet. På sit højeste målte vandstanden 1,80 meter, og det stod lysende klart, at øen havde brug for kyst- og klimasikring af en helt anden kaliber. Omø Digelag så dagens lys og begyndte, hvad der skulle vise sig at være et langt sejt træk for at sikre Omø mod vandmasserne.

En overordnet klassificering af Omø som et ’værdifuldt geologisk område’ og en strandeng, der er Natura 2000-beskyttet, betød, at der skulle udvises særlige hensyn til flora og fauna. På strandengen måtte der eksempelvis anvendes vinyl-spuns i stedet for jorddiger for ikke at æde for meget af det beskyttede område.

Prisen for lodsejerne steg langsomt men sikkert, og projektet var tæt på at kuldsejle. I 2010 lykkedes det at få en tildeling på godt 5 millioner fra finansloven, og sammen med LAG-midler (Lokale AktionsGrupper støtteordning under NaturErhvervstyrelsen) og en kommunegaranti fra Slagelse Kommune blev det første spadestik til at kyst- og klimasikre Omø taget i 2013.

Sidst i 2014 stod Omøs nye diger færdige. De er designet til at kunne modstå stormfloder som den i 2006 plus et klimatillæg baseret på en forventet havvandsstigning på 0,5 centimeter årligt over de næste 50 år. De indgår som et harmonisk element i de naturskønne omgivelser og er konstrueret af Azobé-træ, ler og sten, hvor muligt, og vinyl-spuns for resten. De tager højde for dyrelivet med ’passage-huller’ for padder og smådyr og for besøgende med indbyggede rekreative områder såsom en legeplads, en volleyball bane og små læpladser. Et projekt som skaber værdi ikke blot i forhold til kyst- og klimasikring men også for fauna, øboere og besøgende.

KommuneKredit
Kultorvet 16 - 1175 København K
Telefon: 3311 1512
E-mail: kk@kommunekredit.dk
Web: www.kommunekredit.dk
Powered by Emply